Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Ten regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym

prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem store.creative-boutique.eu (dalej „Sklep”) i jest skierowany do Konsumentów i Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Sprzedającym jest firma Creative Boutique N.H.D. Agnieszka Masłowska z siedzibą ul. Zawiszy 16b/21, Warszawa 01-167.

Firma zarejestrowana jest pod numerem NIP 734-183-22-25PL i Regon 380462111.

Rachunek bankowy Sprzedającego: PKO Bank Polski SA nr 08 1020 1013 0000 0902 0386 3891.

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać korzystając z poczty elektronicznej creativeboutiqueshop@gmail.com

 1. Definicje
 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 • Sprzedawca –  Creative Boutique N.H.D. Agnieszka Masłowska NIP 734-183-22-25PL
 • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym 
 • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu (zg. z art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 • Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 • Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 • Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 • Produkt lub Towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Produktów
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 1. Zasady ogólne
 • Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do internetu, przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies, konto e-mail.
 • Do skorzystania ze Sklepu nie jest wymagana rejestracja. Klient może złożyć zamówienie po akceptacji niniejszego Regulaminu. Złożenie zamówienia jest tożsame z akceptacja niniejszego Regulaminu.
 • Ceny towarów w sklepie są całkowitymi cenami, mają wliczony Vat.
 • Całkowita cena zamówienia to cena towaru oraz cena za wysyłkę.
 • Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 • Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.
 • Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 • Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 • Klient wraz z zamówionym Towarem otrzymuje fakturę VAT, która może zostać załączona do przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail. Faktura VAT korygująca jest wysyłana drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.  Złożenie zamówienia uprawnia Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 • W trakcie składania Zamówienia, Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Sposób przetwarzania danych reguluje Polityka Prywatności.
 1. Płatności
 • Za złożone zamówienie można uiścić płatność przelewem bankowym, PayPal lub kartą płatniczą / kredytową. W przypadku płatności kartą czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu pozytywnej autoryzacji.
 • Za złożone zamówienie należy wnieść opłatę do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.
 1. Realizacja zamówienia
 • Realizacja zamówienia następuje do 7 dni roboczych od momentu otrzymania płatności.
 • Towary zakupione w Sklepie dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 • Towary są wysyłane wyłącznie na terenie Polski.
 1. Odstąpienie od umowy
 • Klient  ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do  zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
 • Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • W celu odstąpienia od umowy Konsument musi powiadomić Sprzedawcę o tym fakcie drogą mailową na adres: creativeboutiqueshop@gmail.com
 • W przypadku zwrotu towaru Kupujący zobowiązany jest na odesłanie towaru Sprzedawcy: Agnieszka Masłowska, ul. Radziwie 7/314, Warszawa 01-164.
 • Sprzedawca zwraca cały koszt, włącznie z kosztem wysyłki na konto Kupującego. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, do 14 dni.
 • Nie stosuje się zwrotu kosztów poniesionych na odesłanie towaru co oznacza, że Kupujący zwraca towar na swój koszt.
 • Zwrot kosztów następuje do 3 dni po otrzymaniu zwrotu towaru.
 • Zamówienia indywidualne dopasowane do wymagań Klienta, nie podlegają zwrotowi.
 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 • Zwrot jest możliwy tylko w przypadku produktu fizycznego, nieużywanego. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych
 1. Proces reklamacji
 • Firma Creative Boutique N.H.D. Agnieszka Masłowska jako Sprzedawca odpowiada wobec kupującego za wady produktu (art. 22[1] Kodeksu Cywilnego).
 • Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 • W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 • Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 • Rekomenduje się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 • Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w niniejszym Regulaminie.
 • W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
 • Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 1. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
 • Dane osobowe zbierane przez Creative Boutique N.H.D. Agnieszka Masłowska za pośrednictwem strony internetowej oraz sklepu internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 • Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 • Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedawcy na adres creativeboutiqueshop@gmail.com
 • Patrz także: Polityka prywatności
 1. Postanowienia końcowe  
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.
 • Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.